Lits och Kyrkås Brandförsäkringsbolags stiftelse för allmännyttiga ändamål2021-09-01
Lits och Kyrkås Brandförsäkringsbolags
stiftelse för allmännyttiga ändamål
har som syfte att ekonomiskt stödja
religiösa, sociala, ungdomsvårdande, idrottsliga, hembygdsvårdande
eller därmed jämförbara föreningar inom bolagets verksamhetsområde.
De som för sin verksamhet önskar komma ifråga kan skicka ansökan
med angivande av ändamål jämte verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt revisionsberättelse under adress:
Monica Jacobsson, Brynje 110, 831 91 Östersund.
Ansökningar ska vara Stiftelsen tillhanda senast 2 oktober 2020.
Eventuella frågor besvaras av
Lena Hoflin 070/340 70 83 eller Monica Jacobsson 070/221 99 94